На 19 јуни 12 – та седница на Советот на Општина Кочани

14 Јун 2018
1707 пати

Д Н Е В Е Н Р Е Д


1. Давање согласност на Статутот на КЈП„Водовод“- Кочани.
2. Информација за состојбата на општинската патна мрежа на подрачјето на општина Кочани
3. Информација за заштита на почвата (експлоатација на глина и песок) на подрачјето на општина Кочани.
4.Предлог- програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови,урбанистичко-планска документација, и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани
за 2018 година
5.Предлог- одлука за сопствено учество во проектот „Планински велосипедски рај“.
6. Предлог- одлука за продолжување на работното време на угостителски објекти на подрачјето на општина Кочани.
7. Предлог- одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Заедничкото јавно препријатие ПОНИКВА КП – Кочани.
8. Предлог- одлука за измена на распоред на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2018 година
9.Предлог- план за измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на Општина Кочани за 2018 година.
10.Предлог-план за дополнување на Планот на програми за развој на општина Кочани за период од 2018-2020 година
11.Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2018 година
12. Предлог- одлука за доделување парични награди на првенци на генерација и на наградени ученици на државни и мегународни натпревари на општинските основни и средни училишта.
13. Информација во врска со спроведување на постапката за општински линиски превоз на подрачјето на општина Кочани.
14. Предлог- решение за разрешување на членовите и именување членови на Управниот одбор на КЈП„Водовод“- Кочани.
15. Предлог- решение за разрешување на членовите и именување членови на Надзорниот одбор на КЈП„Водовод“- Кочани.

Седницата започнува во 9 часот

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Изготвил: В.Б.

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.