Дневен ред:  1. Извештај за работењето на КЈП Водовод - Кочани за периодот од 01.01. до

Врз основа на член 19 став 2 од Статутот на општина Виница

Дневен ред : 

1. Извештаи за работењето на општинските основи и средни училишта за учебната 2014 -2015 година.

2. Годишни програми за работа на општинските основни и средни училишта за учебната 2015 - 2016 година.

3.Давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во општинските основни и средни училишта од општина Кочани за учебната 2015-2016 година.

4. Давање мислење на Програмите за организирање и изведување екскурзии и други слободни активности за учебната 2015/2016 година, на ОУ „Никола Карев“ и ОУ„Малина Попиванова“-Кочани.

5. Информација за производството, пласманот и цената на оризовата култура на подрачјето на Општина Кочани, 2015 година.6. Изменување и дополнување на Буџетот на општина Кочани за 2015 година(ребаланс).

7. Информација за аплицирани и реализирани проекти на Општина Кочани во периодот јануари-септември 2015 година до разни институции.

8. Предлог-Одлука за прифаќање и одлагање на отпад од соседните општини: Виница, Зрновци и Чешиново Облешево.

9. Предлог Одлука за сопствено учество – кофинансирање на Проектот ,,Изработка на Урбанистички планови за села во Источен плански регион за општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево”.

Претседател на Советот на Општина Кочани, Јордан Димитров

Изготвил: В.Б.

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година (втор квартал);

Горан Велковски е новиот командир на Полициската станица во Кочани. Одлуката е донесена

Горан Велковски, Јордан Стојанов и Драганчо Даневски се кандидати за командир на ПС Кочани.

Во рамките на подготовките на 31 седница на Советот,  денеска, се одржуваат седниците на комисиите. 

Во пресрет на претстојната седница на Советот

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.