Совет на Општина Кочани – На 28 месецов последна седница за годинава

24 Дек 2018
817 пати

Д Н Е В Е  Н Р Е Д

1. Предлог- одлука за утврдување критериуми за распределба на блок-дотации на општинските основни и средни училишта.
2. Предлог-финансиски планови на општинските основни и средни училишта за 2019 година
3. Предлог-финансиски план на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“-Кочани за 2019 година
4. Предлог-финансиски план на ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани за 2019 година.
5. Одлука за промена- зголемување на цената на м3 геотермална вода.
6. Предлог- програма за изменување и дополнување на Програмата за поддршка на образованието во општина Кочани за 2019 година.
7. Родово одговорна стратегија за одржлив развој на општина Кочани (2019-2023).
8. Предлог- одлука за закуп на простор на медиуми и електронски (интернет) портал и закуп на термини за емитување на различни видови на програма согласно приложен медиа план.
9. Предлог- буџет на општина Кочани за 2019 година
10. Предлог- одлука за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 2019 година.
11. Предлог- одлука за висината на девизен и денарски благајнички максимум за 2019 година
12. Предлог- одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019 година.
13. План за јавни набавки на општина Кочани за 2019 година.
14. Предлог- одлука за намалување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани
15.Предлог- одлука за утврдување на просечни цени на земјоделско и градежно земјиште по извршени купопродажби од претходна година.
16. Ценовник за користење на салaтa во СОУ„Гошо Викентиев“-Кочани
17. Предлог- одлука за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и незгадувачка индустрија во м.в.Цацков бунар КО Тркање, Општина Кочани.
18. Предлог- решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на КЈП „Водовод“ – Кочани.
19. Предлог- решение за запирање на објавувањето на Заклучок во врска со Програмата за спорт на општина Кочани за 2019 година , Бр.09-2671/2 од 13.12.2018 година.

20. Предлог- одлука за определување на крајбрежен појас на Оризарска река (Масалница) во опфат на село Оризари, опфатен со Урбанистички план за село Оризари- Општина Кочани.
21. Предлог- одлука за определување на крајбрежен појас на Оризарска река (Масалница) во делот кој тангира со плански опфат на УПС Мојанци- Општина Кочани
22. Предлог- одлука за определување на крајбрежен појас на Тркањска река во опфат на село Тркање, опфатен со Урбанистички план за село Тркање- Општина Кочаани.

Седницата ќе започне во 8 часот

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Изготвил: В.Б

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.