На 11 јули (среда) 13 – та седница на Советот на Општина Кочани

06 Јул 2018
334 пати

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Решение за запирање на објавувањето на Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на КЈП „Водовод“ Кочани бр.09-1455/1 од 19.06.2018 година.
2. Предлог- решение за разрешување на членовите и именување членови на Надзорниот одбор на КЈП„Водовод“- Кочани.
3. Предлог- одлука за измена на распоред на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2018 година.
4. Барање согласност за користење на името на градот Кочани во името на „Здружение на спортски ветерани Кочани“ Кочани.
5. Предлог- за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кочани и Општина Чешиново- Облешево.
6. Предлог- за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кочани и Општина Зрновци.
7.Предлог- одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.1076 КО Тркање и КП бр.1075/1 КО Тркање; за КП бр.1516 КО Нивичани; за КП бр.1319/2 КО Пресека; за КП бр.1313 КО Пресека; за КП бр.2071 КО Пресека и КП бр.2072 КО Пресека.
Седницата започнува во 9 часот


Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски
Изготвил: В.Б.

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.