На 3 мај – Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 10. редовна седница

02 Мај 2018
390 пати

В четврток, на 3 мај, со почеток во 9 часот во салата на Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 10 редовна

седница со следниот предлог-дневен ред:

1. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за I квартал од 2018 година;
2. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион за 2017 година;
3. Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источниот плански регион за 2017 година;
4. Плугодишен извештај за состојбите и условите во кои се одвиваше работата на Полициската станица од општа надлежност – Кочани во второто полугодие од 2017 година;
5. Информација за работата на НУ Центар за култура „Бели мугри“ – Кочани за 2017 година и Програмата за работа во 2018 година;
6. Информација во врска со одржувањето на ДАФ во Кочани – 2018 година;
7. Информација за заштита на шумите од пожари и бесправна сеча на подрачјето на општина Кочани;
8. Проекција за користење на водата за пиење во сезоната пролет-лето 2018 година од системот за водоснабдување на град Кочани;
9. Годишен план за вработување во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани за 2019 година;
10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани; 11. Предлог-одлука за разработка и спроведување на проектот „Инфраструктура за адаптација и одржливост на ефектите од климатските промени во прекуграничниот регион“;
12. Предлог-одлука за разработка и спроведување на проектот „Еднакви во културните разлики II“;
13. Предлог-одлука за давање согласност и право на користење на недвижен имот за целите на проектот „Учи и дејствувај зелено за зелена иднина“;
14. Предлог-одлука за давање согласност и право на користење на недвижен имот за целите на проектот „Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина“;
15. Предлог-одлука за одобрување финансиски средства за реализација на проектот „Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина“;
16. Информација за состојбата со дивите депонии во градот и населените места со предлог мерки за нивно разрешување;
17. Извештај за реализација на Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица – Кочани во 2017 година;
18. Предлог-програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани за 2018 година;
19. Предлог-одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.74/1 КО Оризари;
20. Предлог-план за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на Општина Кочани за 2018 година;
21. Предлог-план за дополнување на Планот на програми за развој на општина Кочани за периодот од 2018 – 2020 година;
22. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2018 година;
23. Предлог-листа за изменување на Листата за определување имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Кочани;
24. Правилник за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за обезбедување социјални пакети со храна и средства за хигиена за социјално загрозени граѓани жители на Општина Кочани;
25. Правилник за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за болничко лекување за одредени категории на осигурени лица;
26. Предлог-решение за формирање Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Кочани.

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Радио Кочани ФМ емитува сопствена програма, која според одредбите од Правилникот за форматите од радио и телевизиските програмски сервиси (застапеност на говорниот дел) спаѓа во редот на говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат.