ИМПРЕСУМ

Главен и одговорен уредник: Илија Стефановски

Редакција: Илија Стефановски, Илчо Лазаровски, Николина Атанасова

Технички реализатор на програма: Дарко Михајлов